Jak rynek wierzytelności radził sobie w IV kwartale ubiegłego roku? Dowiemy się z 26. raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce cyklicznie przygotowuje raporty, których celem jest zobrazowanie stanu polskiego sektora wierzytelności. Raport podsumowujący IV kwartał 2017 r. pt. „Wielkość polskiego rynku wierzytelności” to już 26 badanie ankietowe, przeprowadzone wśród Członków KPF działających w sektorze zarządzania wierzytelnościami. W tworzeniu bieżącego zestawienia wzięło udział 12 firm z grona Członków KPF. Jak ich zdaniem rynek wierzytelności radził sobie w IV kwartale ubiegłego roku?

Wzrost wartości wierzytelności

Z raportu wynika wyraźnie, że w ciągu całego ubiegłego roku wartość wierzytelności obsługiwanych przez Członków KPF systematycznie rosła. Ta tendencja została utrzymana także w IV kwartale 2017 r. We wskazanym okresie firmy odnotowały wzrost wartości portfela aż o 327 mln zł. To o 0,4 proc. więcej w porównaniu do III kwartału 2017 r. Natomiast w stosunku do IV kwartału 2016 r., wzrost uplasował się na poziomie 7,8 proc. Specjaliści podkreślają, że to bardzo dobry wynik, choć równocześnie może wskazywać na spowolnienie dynamiki wzrostu w tym obszarze.

Wzrost liczby obsługiwanych wierzytelności

Liczba obsługiwanych wierzytelności wykazuje systematyczny wzrost, zarówno w III kwartale 2017 r., jak i w ciągu całego okresu przeprowadzania analizy. Pod koniec IV kwartału 2017 r. obsługiwanych było 14,14 mln wierzytelności, co oznacza wzrost aż o 1,2 proc. (170 tys. sztuk) w porównaniu do poprzedniego kwartału ubiegłego roku. Z kolei w odniesieniu do analogicznego okresu 2016 r., liczba obsługiwanych wierzytelności wzrosła o 4,5 proc. W całym okresie przeprowadzania analizy (18 lat) odnotowano wzrost liczby obsługiwanych wierzytelności aż o 139 proc.

Rekordowa wartość portfela

Z raportu przygotowanego przez KPF wynika, że przeciętna wartość portfela wierzytelności, obsługiwanego przez firmę uczestniczącą w obecnej edycji badania, pod koniec 2017 r. osiągnęła rekordowy poziom 6,39 mld zł. Wynik ten oznacza wzrost o około 0,03 mld zł w porównaniu do stanu odnotowanego na koniec III kwartału ubiegłego roku. Przez cały okres przeprowadzania raportu, czyli od 2010 r., przeciętna wartość portfela wierzytelności pojedynczej firmy wzrosła aż o 4,48 mld zł (ponad 3-krotnie).

Najwyższą wartość nominalną obsługiwanych wierzytelności specjaliści KPF zaobserwowali w ramach wierzytelności obsługiwanych na rzecz własnych funduszy sekurytyzacyjnych (aż 58,49 mld zł). Około 12 proc. wartości wszystkich obsługiwanych wierzytelności stanowiły wierzytelności zarządzane na rzecz banków. W tej kategorii również nastąpił zauważalny wzrost – z 7,2 proc. w 2011 roku do 10,4 proc. na koniec 2016 r. Spadek odnotowany został wyłącznie w przypadku wierzytelności obsługiwanych w imieniu własnym. W 2011 r. było to 18 proc., z kolei w IV kwartale 2017 r. już tylko 6,7 proc. Najmniejszy udział procentowy w portfelu Członków KPF mają natomiast wierzytelności obsługiwane na zlecenie instytucji pożyczkowych (0,6%) i operatorów telekomunikacyjnych (0,1%).

Zdecydowana większość podmiotów obsługuje wierzytelności zarządzane na rzecz własnych funduszy sekurytyzacyjnych. Pod koniec roku było to blisko 9 mln sztuk wierzytelności. Kolejna najliczniejsza kategoria to wierzytelności obsługiwane na zlecenie banków. W IV kwartale 2017 r. było to 2,1 mln sztuk. 1,82 mln sztuk stanowiły wierzytelności obsługiwane w imieniu własnym firm. Najrzadziej obsługiwane wierzytelności w IV kwartale 2017 r. to te na zlecenie instytucji finansowych (0,26 mln sztuk), pozostałych funduszy sekurytyzacyjnych (0,22 mln sztuk) oraz operatorów telekomunikacyjnych (0,04 mln sztuk).

Średnia wartość obsługiwanej wierzytelności

Wyniki uzyskane przez Członków KPF, działających w sektorze zarządzania wierzytelnościami, nastrajają bardzo pozytywnie. IV kwartał 2017 r. przyniósł wzrosty niemal na każdym polu. Również średnia wartość obsługiwanej wierzytelności wykazuje tendencję wzrostową w ujęciu rocznym, choć ostatni kwartał ubiegłego roku przyniósł w tym zakresie nieznaczny spadek (0,8 proc.).

Udział odzyskanych środków w stosunku do wartości portfela

W IV kwartale 2017 roku udział odzyskanych środków w odniesieniu do wartości portfela zarządzanych wierzytelności wzrósł do 5,5 proc. Z raportu KPF wynika, że największy stopień odzysku środków zauważyć można w zakresie wierzytelności obsługiwanych na zlecenie banków (aż 12,8 proc.) oraz w wyniku obsługi wierzytelności kupionych i zarządzanych w imieniu własnym spółek (12,3 proc.).

Rynek wierzytelności w Polsce – nastroje

70 proc. ekspertów uczestniczących w badaniu neutralnie oceniło sytuację panującą obecnie w segmencie windykacji. Co piąta osoba wskazała, że sytuacja jest raczej dobra, natomiast co dziesiąta osoba uznała ją za jednoznacznie złą. Z kolei rynek wierzytelności cieszy się dużo bardziej pozytywnymi ocenami. Około 25 proc. respondentów oceniło sytuację panującą w tym segmencie jako neutralną, a 45,5 proc. jako raczej dobrą i dobrą. Niestety zestawienie udzielonych obecnie odpowiedzi z oceną koniunktury w III kwartale 2017 roku wskazuje na niewielkie pogorszenie nastrojów na przełomie tych dwóch kwartałów.

 

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *