Jak informowaliśmy wcześniej, 14 lutego br Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło założenia do zmiany ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałaniu lichwie (tzw. ustawa antylichwiarska). W branży nastąpiło pewnie zwątpienie co to będzie dalej, a jednocześnie pewna stagnacja, na którą duży wpływ ma właśnie regulator poprzez coraz to nowsze pomysły.

Zintensyfikowanie prac do założeń drugiego projektu

Jak podają niektóre media oraz na podstawie różnych informacji o charakterze publicznym możemy zauważyć, iż Ministerstwo postanowiło zintensyfikować działania w sprawie założeń do drugiego projektu i z informacji nieoficjalnych jakie do nas dotarły możemy poznać główne jego założenia.

Zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim

Zaproponowany w pierwotnym projekcie ustawy limit kosztów pozaodsetkowych nie został zmieniony (20% + 25%, nie więcej niż 75% w całym okresie kredytowania). Zostały nieco złagodzone przepisy dotyczące oceny zdolności kredytowej, choć pozostał obowiązek odebrania od konsumenta oświadczenia o jego dochodach i wydatkach. To oświadczenie kredytodawca będzie miał obowiązek zweryfikować w szczególności w oparciu o przedstawione przez konsumenta dokumenty sporządzone przez pracodawcę, organy administracji publicznej lub dane gromadzone w instytucjach, o których mowa w art. 105 ust. 4 Prawa bankowego lub w BIG-ach. W przypadku udzielenia kredytu konsumenckiego, informacje o jego udzieleniu oraz zaległościach w spłacie kredytu kredytodawca niezwłocznie będzie przekazywał instytucji, o której mowa w art. 105 ust. 4 Prawa bankowego lub BIG-owi.

Projektodawcy proponują również zapisy, iż w przypadku skrócenia okresu spłaty kredytu konsumenckiego lub wypowiedzenia umowy poniesione koszty pozaodsetkowe przekraczające wysokości określone w art. 36a ustawy zostaną zaliczone na poczet spłaty tego kredytu.

Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego

Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego wobec instytucji pożyczkowej i pośredników kredytu konsumenckiego z punktu widzenia przestrzegania przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, pozostał bez zmian.

Dodatkowo limit kosztów pozaodsetkowych pierwotnie zawarty w Kodeksie cywilnym przy umowie pożyczki pozostał bez zmian (maksymalnie 25 % w całym okresie kredytowania).

Prawo bankowe

W dalszym ciągu projekt przewiduje możliwość wyznaczenia przez KNF dla banku istotnego rocznego limitu zaangażowania z tytułu kredytu konsumenckiego, w ramach którego bank istotny może udzielać tego rodzaju kredytów bez zastosowania rekomendacji KNF.

Okres vacatio legis całego projektu miałby zostać wydłużony do 3 miesięcy (z pierwotnych 14 dni).

0
Udostępnień
Google+

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *